Page:Sibu Congkan1200-楊萬里-誠齋集-32-16.djvu/148

此页尚未校对


興崇院也作於治平丙午宣和甲辰而火釋守

通者再作之至建炎庚戌又火釋延贄與惠崇者

又作之殿堂有嚴庖湢畢葺至今其徒得以安安

而居継継而不絶者二釋力也釋海璿今居之璿

良於醫得錢無所可用獨用之於其師之教所宜

為者宫廬之欹傾佛像之漫漶既苴既考既祓既

藻則與其徒藴賢藴淮計曰有寺百年而無經一

巻非不耒而農不書而士乎蔬其腹衲其軀焉而

己矣吾徒藉弟令自窳自懵靡靦靡忸其若後之

敏慧秀辯求心問性者何於是傾槖之贏勸里之