Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/105

此頁尚未校對


先生一言以記之予復之曰在易貞雷而其悔山

山以静静動之義也故其卦曰頥頥者飬也貞山

而其悔雷以動動静之義也故其卦曰小過小過

過也知以静静動之為養又知以動動静之為過

則静之道得矣然聖人猶有大戒焉何戒也頥戒

在初小過戒在上然則静終不可動乎曰静而不

動可以動矣慶元六年五月 日具位楊万里記

   張希房山光樓記

永豐石井張氏秀民相望磊磊也昔乾道間文仲

武仲弟兄好義喜賓客治樓觀築園囿與徃來士