Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/108

此页尚未校对


年月日具位楊万里記


   章貢道院記

贑之為州控江西之上流而接南粤之北垂故裡


顓一路之兵鈐而外提二境之戎昭其地重矣邑


十而大疆袤而阻物夥而昌其事叢矣民毅而直


小詘必見於色小伸即釋可以義激亦可以氣而


慝其俗古矣地之重事之叢俗之古故視邦選侯


比他郡惟艱慶元五年前尹直秘閣郎中三山彭


公改帥五羊 皇上命祥刑使者華文大卿霅川


俞公兼領府事葢㺯印不畀者將㫷逮十有一月