Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/126

此页尚未校对


止於一蓮而巳也予聞蕭氏之先其種徳百年至

季随遂有聞焉不曰瑞乎至異又有聞焉不曰瑞

乎至應雷又有聞焉不曰瑞乎抑予猶有以楙焉

者而家在唐自瑀至遇持國秉者八葉兹又瑞之

大者予欲而家之子若孫襲八而九可無楙乎抑

予猶有以擇焉者瑀之忠復之直瑞也嵩之貴俛

之達亦瑞也後之瑞瑞干而家者也前之瑞不惟

瑞干而家者也予欲而家之子若孫襲八而九可

無擇乎嘉泰甲子燈夕後二日具位楊万里記

   山居記