Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/14

此页尚未校对


與能承先志作此齋先生於是為有後矣是可不

記或曰先生之浩葢將天地之塞今齋房乃爾隘

耶某曰此巳廣矣昔者先生名齋而未屋也有問

之以齋焉在者先生曰吾齋天地間無所不在因

指其書篋曰即吾齋也此己廣矣先生諱廷直字

諤卿登紹興乙丑進士第終宫左宣教郎知臨江

軍新喻縣以奉議郎致其仕淳熈己酉閏月十二

日門人朝散大夫直秘閣知筠州軍州事楊某記

   髙安縣縣學記

筠之負郭邑曰髙安故無學舍雖有附於州學之