Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/30

此页尚未校对


嵗矣堂之在頴者化為荒煙野草矣而斯堂自頴

而㱕廬陵何其神也非人也天也雖然使吾邦不

逢今侯斯堂其能㱕乎然則天也亦人也既以為

侯賀又以為先生賀紹熙二年五月二十六日具

位楊某記


   嘉定元年春三月男  長孺 編定

   端平元年夏五月門人羅 茂良 校正


誠齋集卷第七十三終