Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/85

此页尚未校对


也惟忠惟孝以維城王室盤石國祚伻 宋萬嗣

復無無極則君家子孫乆大閎逺亦與  宋罔

極亦一卷之書也顧所用何如耳惠國諱某南陽

侯諱某正議公諱公稱字子顯正議公累治劇郡

紹興間其治最天下晩守京口獨當辛巳虜冠之

鋒其㓛不細未報而没至今屈之云年月日楊万

里記

   贑縣學記

贑縣治之西南祀孔子故有廟學則未聞也後廟

亦廢其地入祥符宫皇祐二年縣宰王君希即舊