Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/86

此页尚未校对


址作新廟即廟廡為學舍至紹興庚午火于叛卒

後六年予為州户掾武夷陳君鼐元噐為宰旴江

黄君文昌世永為主簿一日二君約予登覽縣學

之地則樲棘生之瓦礫翳焉二君慨然欲復之未

能也後四十二年黄君之第文暠來為宰其治明

而寛惠而能斷㫷年民馴其教條而樂供其貢賦

公上既給廼斥其贏為錢百萬攝守黄侯渙復佐

以五十萬中峙大成之殿繚以七十餘區之屋講

席有堂入直有廬肆業有齋東西有序庖湢有所

肇脩胡簋繪事從祀百爾文物彪列一新釋菜之