Page:Sibu Congkan1201-楊萬里-誠齋集-32-17.djvu/91

此页尚未校对


侲髫李君穀之孰旌李君吾尸祝之是嵗之冬廣

漢新太守余侯時言至止聞而忸曰州有斯人而

壅於上聞咎不予在則以其事上于部使者轉運

使趙公公説亟以聞宣撫使樞使王公炎又三以

聞後宣撫使薛公良朋又以聞後轉運使王公璠

趙公不息又以聞 孝宗皇帝嘉之曰爾以布衣

居于下土乃因年饑多所全活仁心義槩徹于聴

聞廼錫賛書官以九品時乾道九年閏正月九日

也於是君之名一日布海内君既拜上恩則扁其

堂曰義槩以侈 君賜後若干年君之孫寅仲以