Page:Sibu Congkan1202-楊萬里-誠齋集-32-18.djvu/119

此页尚未校对


而察之無一辞半語越凖繩踰律令者此集是已

淳熙戊申予與從之同在三館初得之既喜其文

復悲其人不幸而未有逢也未有逢可也未有逢

而少假之年獨不可歟既無逢於人復無逢於天

予是以重悲之後之覽斯文者必有與予同其悲

者矣必有悲之甚於予者矣雖然同㱕於盡物之

究也使正之富貴夀考得志於一世其究不㱕於

盡哉彼皆㱕於盡此獨有不盡者予又何悲焉正

之名逢年正之其字也享年四十五終官從政郎

南安軍上猶縣令自號定齋居士云慶元乙卯