Page:Sibu Congkan1202-楊萬里-誠齋集-32-18.djvu/133

此页尚未校对


且同官又嘗唱和詩巻其詩清婉而其文清潤讀

其集見其人了了在目中也而其人亡久矣其人

亡其文存其人豈真亡也夫可輟巻而永慨也夫

慶元戊午十月晦誠齋野客楊万里序

   存齋覽古詩断序

或問士孰難曰静難有人乎曰有誰歟曰括蒼何

公徳噐何由知其静曰予嘗與公同朝嘗詳觀而

宻察之矣他人有心我欲知之焉攸知之蓋其發

在意其達在色其著在辞有弗干于之意必忤有

弗違違之色必改有弗競競之辞必拂欲揜之能