Page:Sibu Congkan1202-楊萬里-誠齋集-32-18.djvu/61

此页尚未校对


也西溪操破琴鼓断絃以冩松風澗水者也似與

不似余不得而知也汝盍於淵明乎問焉西溪之

子偉及其猶子湘送此集謁予序之因書此語于

篇首云西溪劉氏諱承弼字彦純嘗再與計偕報

聞則㱕隠于安福之西溪今諫大夫謝公諤嘗倡

郡士百千人列其孝行節義于朝有 詔旌表其

門閭淳熙戊申九月晦日友人朝奉大夫新知筠

州軍州事楊万里序

   彭文蔚補注韓文序

永明尉彭君文蔚與予同郡且同鄉舉自紹興癸