Page:Sibu Congkan1202-楊萬里-誠齋集-32-18.djvu/73

此页尚未校对


予生好為詩初好之既而厭之至紹興壬午予詩

始變予乃喜既而又厭之至乾道庚寅予詩又變

淳熙丁酉予詩又變是時假守毘陵後三年予

落南初為常平使者復持憲節自庚子至壬寅有

詩四百首如竹枝歌等篇每舉似友人尤延之延

之必擊節以為有劉夢得之味予未敢信也潮陽

劉渙伯順為清逺宰時嘗為予求所謂南海集四

百首者至再見於中都伯順復請不懈乃克與之

嗟乎予老矣未知継今詩猶能變否延之嘗云予

詩每變每進能變矣未知猶進否他日觀此集其