Page:Sibu Congkan1203-楊萬里-誠齋集-32-19.djvu/38

此页尚未校对


呼後之學者又何幸也嘉泰甲子四月八日廬陵

楊万里後序
   嘉定元年春三月男  長孺 編定


   端平元年夏五月門人羅 茂良 校正


誠齋集卷第八十三終