Page:Sibu Congkan1207-楊萬里-誠齋集-32-23.djvu/126

此页尚未校对


誠齋集巻第一百二

       廬陵楊 万里  廷秀

 雜著

  祭文

   祭王丞相文

嗚呼昔嵗云秋公在里居問焉以書荅焉劬愉今

春云暮公在堊室唁焉以筆哀不能荅八月中潘

我來自西次于上饒聞公迎醫九月之九言至都

下則聞公薨驚涕以雨爰自乾道壬辰仲冬刺經

頌䑓我初識公公為貳卿我則負丞葭玉六朏傾