Page:Sibu Congkan1212-楊萬里-誠齋集-32-28.djvu/128

此页尚未校对


      通奉大夫

公諱奭字叔保建炎南渡直閣挈其族自亳徙家

廬陵公自幼警敏已如成人既長以文字學名下

筆有驚人語樞宻王公庻器之皈以孫女時直閣

猝猝僑居生理草創有田薄少而季攵永春主簿

諱某繼至直閣念其貧公請盡以田遜之而以其

私室王氏之槖中裝傾倒以奉其父母兄弟廼立

屋廬廼實倉箱以廪族親以燕朋友中表咸喜紹

興庚午薦名禮部乾道六年以門子補將仕郎中

吏部銓授廸功郎賀州臨賀縣主簿丁父憂淳熙