Page:Sibu Congkan1212-楊萬里-誠齋集-32-28.djvu/136

此页尚未校对


永孫女六人履與其弟護公喪返樞于家將以是

年十二月丙午葬公于髙澤郷永和鎮新莊宜人

墓之左方万里與公同生丁未而公為長又同郷

舉於紹興庚午且相好公又以行狀命万里其忍

不奉教慶元六年十二月二十日具位楊某謹狀

  中散大夫廣西轉運判官贈直秘閣彭公行

   狀

    本貫𠮷州廬陵縣

     曾祖志忠故贈朝請𭅺

      祖衍故左朝奉𭅺累贈正議大夫