Page:Sibu Congkan1212-楊萬里-誠齋集-32-28.djvu/66

此页尚未校对


哀而銘之澥承事郎監潭州南岳廟浹瀳皆承務

郎沖未命女五人適西昌嚴萬全福唐葉昌嗣上

饒方自厚承務郎贑州興國縣丞王宗孟將仕郎

王蕆孫男六人摫榘桯杙㭄榗女四人長曰相孫

夭餘皆幼萬里與公同郡且嘗從學公將竁万里

以繫官嶺表不得築室于場澥走書二千里以公

猶子承務郎致仕昌齡所述公之言行詭万里論

次將乞銘於參政周公万里敬慟哭而書之謹狀

  淳熈七年九月日門人朝奉郎提舉廣南東

  路常平茶塩公事楊万里狀