Page:Sibu Congkan1212-楊萬里-誠齋集-32-28.djvu/94

此页尚未校对


請思退曰公之求去無乃以某之來乎既而思退

啟擬除公户部侍郎至于再三一日

帝召諫官曰葉某在都司二年甚宣力然與宰臣

為朋黨諫官對曰臣不識業顒聞之公論不然因

具陳思退移公常州之由及諷林安宅王趯中傷

事及思退再公不自安屢求補外意

帝黙然良乆曰非卿則朕無以知此人越翼日除

吏部侍郎兼權給事中時隆興二年八月也又三

日復以公權本曹尚書四選之三悉皈銓綜吏抱

文書旁午相屬須臾即竟時七司弊事未去公乃