Page:Sibu Congkan1214-楊萬里-誠齋集-32-30.djvu/153

此页尚未校对


廣南東路刑獄公力辞不就 天子髙之攺除直

秘閣主管建寕府武夷山沖佑𮗚訓詞曰循良之

吏吾所重止足之人吾所敬中秘之直吾所惜

朝廷方行綜核之政切齒汙吏有言於丞相者曰

林公雖老持節郷 肅一路獨不可耶丞相然之

白上除公本路轉運副使命下八郡聳然曰此真

監司也公即以郷里引嫌有㫖趣公入奏公謂所

知曰以南之命旣得辞矣顧拜今命辞逺樂近非

人臣義章再上 朝廷知不可疆致復𢌿祠禄是

乾道六年也公則蕭然自放因旧葺廬䟽渠引