Page:Sibu Congkan1214-楊萬里-誠齋集-32-30.djvu/99

此页尚未校对


有其軀推轂 帝車匪堯弗塗鳴球天耳匪皐弗

謨孰彦而醫孰嬛而瘁孰憲而戾孰罅弗墍揠而

彚之膏而遂之繩而墨之塹而柵之五月而濟㫷

年而又方駕而枙方楫而弭留弗可留致其可致

楊清馬誠韓速杜止前五百歳一有其四後五百

歳一無其二肅如清風聞者興起勲勞智名帛素

竹青朱熹所稱揚輔所譝有麟有煙對越圎清侯

誰濟登汲古書生

   樞宻兼参知政事𫞐公墓誌銘

淳熈十五年四月予上章得𥙷外同郡今監察御