Page:Sibu Congkan1215-楊萬里-誠齋集-32-31.djvu/123

此页尚未校对


徳音許世珍詣 集英西箱奉 大對將應書未

行而卒實淳熈十年十二月癸酉也得年五十一

初室何臨江人給事某之從孫継室羅廬陵人奉

議𭅺安仁知縣某之女子男四人詮謨謙識女五

⿺辶商進士羅介周穡鄒廷瑞其一許嫁李其一尚

㓜孫男一人發將以甲辰十二月二十一日葬世

珍于化全郷徳全里赤塘之原詮以文林𭅺新永

州教授歐陽某之狀來請銘某與世珍雅素且親

乃哭而銘之曰

傷哉世珍言折其玉言就于木言穸于谷視人以