Page:Sibu Congkan1215-楊萬里-誠齋集-32-31.djvu/143

此页尚未校对


撫司幹辨公事五轉左朝散𭅺錫五品服通判吉

州未之官而卒享年六十蓋淳熈辛丑三月二十

有八日也江西舊以官舟轉饟漏者輙棄逢侯汝

霖緫東西饟事請置舡官於洪歳取舊舟更其十

三聴之漕司州不預焉歳乆官失併修舟艦侯曰

是可不正言於轉運使使家是之州不敢強安化

故梅山地拊以誠慤率以公廉稅節賦時氓獠安

業丁秘閣憂始秘閣間學于文定胡公故䘮𥙊不

事浮屠法或以為冝𮦀用俗尚者侯曰先志不可

違乃悉遵司馬氏儀侯執䘮哀毀禮無違者母畢