Page:Sibu Congkan1215-楊萬里-誠齋集-32-31.djvu/15

此页尚未校对


是身率邑兵出郊禦之相持兩晝夜㓂不能入而

去尉捕農民十軰送縣欲鍜錬為盗以希賞應可

問囚非是盡釋之尉大怒訴之於州州移書責應

可應可即趣裝曰吾以一身昜十人之命不亦可

乎旣而𫉬真盗尉大慚未㡬以疾丐祠去官疾愈

以奉議𭅺知隨州隨縣疾復劇以乾道庚寅六月

七日終于家享年五十有九應可初娶張氏追封

孺人再娶胡氏封孺人子三人宗愈宗且宗甫皆

業進士女二人長⿺辶商成忠𭅺監南岳廟趙善欣次

未嫁應可為人孝友質直表夷𥚃方色辞晏温可