Page:Sibu Congkan1215-楊萬里-誠齋集-32-31.djvu/19

此页尚未校对


書來請銘於廬陵楊某銘曰

親恙靡巳何敬弗㢮曰予孝子忍⿰目𡨋孤何誼弗

渝曰予丈夫宜㢮而楙宜渝而否乃有此婦子兮

方騫母兮下泉彼蒼者天

   劉處謙墓銘

乾道八年十有一月五日里之傖寔來得余友劉

彦純書謂余盍碣劉處謙之窆處謙之行彦純所

狀處謙與予好方懷其賢遽𭣄其訃沲若以悲不

於予徴予猶碣之况彦純言耶處謙諱大有其先

曰瑕守安城卒母魏夫人學仙因壇于浮山遂為