Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/141

此页尚未校对


近歳以來而無媿於江西先賢之盛也博士按道

徳博文能固所守之法易公名當矣道傳尚何詞

謹議今來本官合行賜謚𠉀

勑命指揮下日出給謚告付本家仍牒照㑹伏𠉀

指揮十二月八日三省同奉

聖㫖依吏部所申奏

勑如右牒到奉行嘉定六年十二月八日尚書吏

部故寳謨閣學士通奉大夫致仕廬陵郡開國侯

食邑一千户贈光禄大夫楊万里牒奉

勑宜賜謚曰文節牒至準