Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/35

此页尚未校对


揖之曰清風招我朋月呼我諸峯友我尚應接不暇

而暇問槐花之黄否乎築一室獨居之揭曰静菴

監烝周公扁以二大字而大丞相益國公銘之曰

不出户庭能定能應蓋惜其定應之兩能而卷懷

之無施也君於書無所不觀於文既敏而工於詩

尤幽而淡晩得末疾安之若無有來問者笑笑之

曰大塊勞我以生逸我以疾慶元庚申八月己亥

談笑而終年六十有四有詩文十卷目曰静菴猥

藁配婁氏承務𭅺天任女也二男曰克定克永俱

好學有文克永嘗與計偕一女妻進士婁鞏孫男