Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/48

此页尚未校对


平於仲承稱為先生不以屬史視之仲承之所挾

絻小用之若此終官來㱕浩然林下又未遂其樂

而死人以是尤惜焉仲承善與人交鄉里名流縉

紳賢大夫咸尚友之大卿楊公獬尹吉水以書幣

迎致縣齊使其子受學而身自友之退而詢政仲

承推心不隱嘗自家趨邑夜止逆旅耳屬于壁得

二人談劉某之𡨚甚悉仲承詰朝以告尹尹曰此

重獄也詰之果得其情劉得釋且全其家然仲承

不言而劉莫之知仲承於義所當言不愛力類如

此得年六十八實慶元庚申七月十四日終三子