Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/88

此页尚未校对


誠齋集卷第一百三十三

      廬陵楊 万里  廷秀

 歴官告詞

   國子博士告詞乾道六年十月六日

     中書舎人范成大行

勑左宣義郎國子愽士丘崈等奉常禮樂之司成

均教養之地號為博士非若他官正繄名儒始稱

清選爾崈行藝傑出氣養以剛爾万里詞華蔚然

思覃於古俱以可大之業際夫有為之時歳當郊

禋方欲刺六經而作王制士樂絃誦要能本三代