Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/89

此页尚未校对


以明人倫各勉厥修毋負所學可依前件

  太常博士告詞乾道七年月二十八日

    中書舎人范成大行

勑左奉議郎國子博士楊万里六經之道同㱕禮

樂之用為急故學官有博士員而奉常亦設焉皆

所以訪論稽古而佐興人文也爾湛思典籍風操

甚厲繇儒林徙禮寺職名不殊柬擢之意則厚髙

議顯相以大厥官可依前件

  太常丞告詞乾道八年九月七日

    中書舎人林機行