Page:Sibu Congkan1216-楊萬里-誠齋集-32-32.djvu/90

此页尚未校对


勑左奉議郎太常博士楊万里等史而求野以言

其文勝名為娶訟以言其説繁此禮家所以為難

也曲䑓列屬非博雅之士無取焉爾等克應兹選

同升厥官究爾所學助吾著誠去偽之化顧不美

歟可依前件

  將作少監告詞乾道九年月二十八日

    中書舎人王淮行

勑左奉議郎守太常丞楊万里等昔漢宣帝練群

臣核名實于時技巧器械自元成間鮮及其精於

中興有助焉朕以敦朴先天下設監置貳奉郊廟