Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/75

此页尚未校对


 月二十六日序

   送范西叔序

 乾道壬辰二月予道益昌始識范東叔後月

 餘遂與東叔兄西叔為僚於宣威幕府又三

 月西叔以樞宻使薦趣召詣行在所二君皆

 中書侍郎榮公孫也昔榮公對制䇿於治平

 争詔獄於熙寧論河事邉事刑名赦令於元

 祐雖用舍或小異而要皆不合故用不極其

 材以没没又列黨籍其門户為世排詆諱惡