Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/88

此页尚未校对


 詩可貴尚力求而盡傳之伯咎諱公邁仕至

 淳熙七年十一月十七日山陰陸

     長短句序

 雅正之樂微乃有鄭衛之音鄭衛雖變然琴

 瑟笙磬猶在也及變而為燕之筑秦之缶胡

 部之琵琶箜篌則又鄭衛之變矣風雅頌之

 後為騷為賦為曲為引為行為謡為歌千餘

 年後乃有倚聲製辭起於唐之季世則其變

 愈薄可勝歎哉予少時汨於世俗頗有所為