Page:Sibu Congkan1220-陸遊-渭南文集-12-04.djvu/95

此页尚未校对


 中其徒相與盡裒五㑹所説法凢數萬言為

 五巻遣侍者正球走山陰澤中請作序

 曰拙庵之道棟梁大法無語可也拙菴之語

 雷霆百世無録可也又何以序為哉然五㑹

 之外别有一㑹數萬言之外别有一句是可

 録是不可録諸人試下語若也道得老農賛

 歎有分慶元三年九月壬子陸謹序

     趙祕閣文集序

 漢孝武帝好文淮南王安以髙帝孫為諸侯