Page:Sibu Congkan1221-陸遊-渭南文集-12-05.djvu/129

此页尚未校对


 之序而已王君設施知所先急如此雖欲不

 治得乎雖然是皆 朝廷以班郡縣者王君

 特能舉之爾後來者顧獨不能耶故予詳記

 始末所以告無窮也慶元二年五月二十日

 中大夫提舉建寧府武夷山冲佑觀山隂縣

 開國男食邑三百戸陸

     廣德軍放生池記

 古者臣之愛其君何其至也其禱蘄之辭曰

 受天百禄曰子孫千億曰如南山之壽一話