Page:Sibu Congkan1221-陸遊-渭南文集-12-05.djvu/28

此页尚未校对


 方丈寝堂厨庫水陸堂兩廡累數十年不能

 成者皆不淹歲而備最其費為緡錢二十萬

 在它人若寝食不遑暇範獨終日從容倡道

 以進其徒一謦欬一顧視皆具第一義學者

 往往得入而其師别峯之法遂盛行於江淮

 間矣凡一寺内外莫不粲然復興是殿實為

 之冠慶元六年夏四月範使其書記蜀僧祖

 興來求予作碑予既盡述其始末且為之銘

 銘曰