Page:Sibu Congkan1222-陸遊-渭南文集-12-06.djvu/38

此页尚未校对


  舉得無少自咎哉予二十年前蓋嘗來為此

  邦亦自咎者之一也故喜道孫公之舉且以

  勵來者云開禧元年十二月辛未太中大夫

  寳謨閣待制致仕山隂縣開國子食邑五百

  戸賜紫金魚袋陸某記
渭南文集巻第二十