Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/114

此页尚未校对


 節獨苦豈無濟時䇿終竟畏罹罟林茂鳥有

 歸水深魚知聚舉家隠鹿門劉表焉得取

  射洪陸史君廟以杜詩為籖極靈余自

  蜀被 召東歸将行求得此籖後十四

  年乃決意不復仕宦媿吾宗人多矣紹

  熈辛亥十二月十日山陰陸務觀書

   跋巴東集

 予自乾道庚寅入蜀至淳熈戊戌東歸九年

 間兩過巴東登秋風白雲二亭觀萊公手植