Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/16

此页尚未校对


 炎後𬽦家盡斥曽公文章始行於世而獨無

 此文或謂中更喪亂不復傳矣淳熙七年

 得曽公子寳文公遺文於臨川然後知其寳

 文公代作蓋上距建中八十年矣嗚呼文章

 鉅麗閎偉至此使得用於世代王言頌成功

 施之朝廷薦之郊廟孰能先之而終寳文公

 之世士大夫莫知也汪翰林平生故人及銘

 其墓惟曰始為家賢子弟中為時勝流晚為

 能吏是豈足以言公哉公家世固以文章名