Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/39

此页尚未校对


 一十篇公之章句奏御者居十之一今御覽

 所載綸詩正三十二篇所謂居十之一者也

 據此則御覽為唐舊書不疑然碑云三百一

 十篇而此纔二百八十九首蓋散逸多矣姑

 挍定訛謬以俟完本御覽一名唐新詩一名

 選集一名元和御覽云紹興乙亥十一月八

 日吳郡陸

     跋文武兩朝獻替記

 學者當以經綸天下自期此書不可不見也