Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/66

此页尚未校对


 元歸未必樂也異時出入朝廷更歷世故㑹

 當思吾言也夫淳熈庚子二月二日山陰陸

 某書

   跋陵陽先生詩草

 右陵陽先生韓子蒼詩草一巻得之其孫籍

 先生詩擅天下然反覆塗乙又歴䟽語所從

 來其嚴如此可以爲後輩法矣予聞先生詩

 成既以予人久或累月逺或千里復追取更

 定無毫髪恨廼止則此草亦未必皆定本也