Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/80

此页尚未校对


 進一巻遂足淳熈乙巳丁月六日務觀書

     跋章氏辨誣録

 徽宗皇帝盛徳大度自秦漢以來人主莫能

 及者尤在友愛蔡王寛貸章惇而史臣不能

 發明可為太息淳熈丙午十月望陸某謹題

     跋釣臺江公奏議

 乾道庚寅夏得此書於臨安後十有七年

 蒙 恩守桐廬訪其家復得三表及贈告墓

 志因併刻之以致平生尊仰之意淳熈十三