Page:Sibu Congkan1223-陸遊-渭南文集-12-07.djvu/87

此页尚未校对


 幸可弔年益老身益窮後世将曰是窮人之

 工於歌詩者計吾吳君之情亦豈樂受此名

 哉余請廣其志曰窮當益堅老當益壮丈夫

 蓋棺事始定君子之學堯舜其君民余之所

 望於朋友也娛悲舒憂為風為騷而已豈余

 之所望於朋友哉淳熈十五年十一月二十

 六日甫里陸

   跋松陵集三

 淳熈十六年四月二十六日車駕幸 景靈