Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/115

此页尚未校对


   疾走終身弗見則吾儕區區釋耕而十

   禄者非可賤也夫

     費夫人墓誌銘

 故建平守蜀費公樞有女子子曰法謙字海

 山年十有七歸于今右宣教郎𣈆張君珖三

 十有八年年五十五而没没百二十三日而

 葬葬再歲而銘銘之歳實乾道八年而作銘

 者君之友呉陸某也君少爲進士有場屋聲

 既壯屢屈於禮部乃以從父任入官又蹭蹬