Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/2

此页尚未校对


南文集卷第二十九

    山 隂 陸 游 務觀

   跋

   跋蘭亭序

 觀蘭亭當如禪宗勘辨入門便了(⿱艹石)待渠開

 口堪作什麽識者一開卷巳見精粗或者推

 求㸃畫參以耳鑑瞞俗人則可但恐王内史

 不肯爾余平生見佳本亦多然如武子所藏

 不過三四真可寳也慶元庚申重九日笠澤