Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/37

此页尚未校对


     跋六一居士集古録跋尾

 始予得此本刻畫精緻如見真筆㑹有使入

 蜀以𭔃張李長及再得之𦆵相距數年訛闕

 巳多知古人欲傳逺者必託之金石有以也

 夫嘉泰甲子六月二十二日笠澤陸謹識

     跋林和靖詩集

 和靖人物文章𥘉不頼東坡公以爲重况黃

 秦哉(⿱艹石)李端叔者尤不足録讀竟使人浩歎

 書之所以慰和靖於泉下也嘉泰甲子六月