Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/40

此页尚未校对


  大駕南幸將八十年秦兵洮馬不復可見志

  士所共歎也觀此畫使人作𨵿輔河渭之夢

  殆欲霣涕矣嘉泰甲子十月二十一日山隂

  陸某書

      跋義松

  黃子邁之爲蓮城以最聞予以相距逺不能

  知其詳然草木無知造物無心太平無象其

  所感猶如此則是邑之民其有以不友不敬

  至庭造獄者乎予將求諸邑人而紀之未暇