Page:Sibu Congkan1224-陸遊-渭南文集-12-08.djvu/73

此页尚未校对


     跋吕伯共書後

 紹興中從曽文清公遊公方館甥吕治先

 日相與講學治先有子未成童卓然穎異蓋

 吾伯共也後數年伯共有盛名從之學者以

 百數不幸中道奄忽而予㡬九十尚未死攬

 其遺墨大抵忠信篤敬之言也爲之涕下開

 禧丁邜歳十二月乙巳山隂陸

     跋張敬夫書後

 隆興甲申佐郡京口張忠獻公以右丞相