Page:Sibu Congkan1225-陸遊-渭南文集-12-09.djvu/157

此页尚未校对


    夫人陸氏墓誌銘

 夫人陸氏吳興人曾大父某大父皆為薦

 紳士大夫父某有學行為進士母劉氏同郡

 户部侍郎劉公岑之女劉公蓋與進士君遊

 甚久夫人幼有美質懿行既笄嫁金谿人故

 通直郎黄君齊黄君仕至靖州軍事判官以

 歿夫人持家教子有法度廟享賔燕合禮嫁

 娶不苟里中多稱之遇疾雖篤不亂起坐盥

 櫛正衣冠乃歿其歿以慶元六年十一月己