Page:Sibu Congkan1226-陸遊-渭南文集-12-10.djvu/36

此页尚未校对


 薨公哭之慟不復有世間意開禧元年十一

 月旦感疾不起享年八十一娶向氏文簡公

 五世孫封恭人前公一年卒男二人綖蚤天

 綱今為修職郎前潭州醴陵主簿一女適進

 士胡榆孫男二人頌頴皆將仕郎孫女一人

 尚㓜恭人之殁也葬廬陵縣膏澤鄉金鳳山

 祔大墓之東至是乃以十二月庚申奉公柩

 合塟焉維公仕自廸功郎積遷至奉直大夫

 爵管城縣開國男服三品公孝友最篤歸自